Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού για το μήνα Μάρτιο 2017