Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού για το μήνα Ιανουάριο 2017