Στοιχεία εκτέλεσης προϋπολογισμού για το μήνα Φεβρουάριο 2017