ΟΡΙΣΜΟΣ ΝΕΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΔΔΕ ΛΕΣΒΟΥ