Προσωρινές Τοποθετήσεις Εκπαιδευτικών σε Λειτουργικά Κενά- Πράξη 23_24-08-2022