Δικαιολογητικά για Νεοδιόριστους 2022

Όλα τα δικαιολογητικά θα πρέπει να προσκομιστούν σε ευκρινείς φωτοτυπίες

Οι ημερομηνίες ανάληψης υπηρεσίας θα ανακοινωθούν με νέα ενημέρωση