Απόφαση οριστικής τοποθέτησης σε οργανικά κενά (Πράξη 18/16-06-2022)