Πρόταση τοποθέτησης εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά (Πράξη 17/09-06-2022)