Στοιχεία εκτέλεσης Προϋπολογισμού της Δ.Δ.Ε. Λέσβου για το μήνα Δεκέμβριο 2021