Γνωστοποίηση Υ.Α. που αφορά συντελεστές Ε.Β.Ε.σχολών, τμημάτων ή εισαγωγικών κατευθύνσεων, καθώς και συντελεστές Ε.Β.Ε. ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών πανελλαδικών εξετάσεων 2022 και εφεξής