Τροποποίηση πίνακα μορίων μεταθέσεων από περιοχή σε περιοχή

Με τη πράξη ΠΥΣΔΕ 36/22-12-2021 και κατόπιν εξέτασης των ενστάσεων των εκπαιδευτικών, ανακοινώνεται ο νέος τροποποιημένος πίνακας μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή.

ΔΔΕ Λέσβου