Κατανομή σχολικών μονάδων ΔΔΕ ΛΕΣΒΟΥ σε ομάδες σχολείων και καθορισμός όμορων ομάδων