Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή (Ανακοινοποίηση στο ορθό)