Ορισμός αναπληρωτών Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων (Ανακοινοποίηση)