Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου (Ανακοινοποίηση)