Διαθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά της ΔΔΕ Λέσβου