Χορήγηση αδειών άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή (Ανακοινοποίηση στο ορθό)