Διαθέσεις μονίμων εκπαιδευτικών σε λειτουργικά κενά της ΔΔΕ Λέσβου (Ανακοινοποίηση στο ορθό)