Μετατάξεις κλάδου εκπ/κών Α/θμίου & Β/μίου Εκπ/σης στο Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου σε θέσεις Ε.Ε.Π. και Ε.ΔΙ.Π. των Α.Ε.Ι. (παρ. 4 του άρθρου 20 του Ν.4452/2017) στο Τμ. ΜΣΠΣ του Πανεπιστημίου Αιγαίου