Ενημέρωση για Αναπληρωτές - Ωρομίσθιους Εκπαιδευτικούς

 

  • Με την ανακοίνωση της Υπουργικής Απόφασης πρόσληψης θα πρέπει να συμπληρώσουν και να μας αποστείλουν το σχετικό έντυπο της δήλωσης προτίμησης επιλογής των σχολείων (για την τοποθέτηση τους), πριν την ανάληψη υπηρεσίας και το αργότερο μέσα σε δύο μέρες από την σχετική απόφαση πρόσληψης με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο: (να το καταθέσουν οι ίδιοι, με φαξ , με email) επαληθεύοντας ότι το παραλάβαμε. Στην περίπτωση παράλειψης υποβολής εμπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης στη υπηρεσία μας, ο υποψήφιος τοποθετείται τελευταίος για κάθε φάση πρόσληψης (βάση της 104627/ΓΔ5/7-08-2020 ρυθμιστικής Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ 3344/Β΄/10-08-2020).

  • Παρακαλούμε όλους τους προσληφθέντες αναπληρωτές, εκπαιδευτικούς/Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό/Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό, όπως προσκομίσουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπως αναγράφονται στο σχετικό έντυπο που έχουμε αναρτήσει) και συμπληρωμένες τις σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις, και να τις καταθέσουν άμεσα με την ανάληψη υπηρεσίας τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία της πρόσληψης και να προχωρήσουν οι διαδικασίες για την έναρξη της μισθοδοσίας τους.
  • Θα πρέπει επίσης να γνωρίζουν ότι θα πρέπει με την ανάληψη υπηρεσίας τους να συνταχθεί και να υπογραφεί η σχετική σύμβαση εργασίας και να γίνει η αναγγελία πρόσληψης.
  • ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ : Θα πρέπει όλοι οι προσληφθέντες αναπληρωτές να συμπληρώσουν τα επισυναπτόμενα αρχεία – φόρμες (word-excel) και μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά πρόσληψης να τα αποστείλουν σκαναρισμένα και υπογεγραμμένα στα email: misextra@sch.gr και gree@dide.les.sch.gr το αργότερο μία ημέρα πριν την ανάληψη υπηρεσίας τους στα σχολεία.Τηλέφωνα επικοινωνίας τμήμα αναπληρωτών: 2251048259 ή 2251048266 ή 2251048273 ή 2251048173.        

 Θα πρέπει τέλος, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις να κατατατεθούν σε φωτοτυπίες  με την ανάληψη υπηρεσίας σε φάκελο στο σχολείο τοποθέτησης σας προκειμένου να διαβιβαστούν στην υπηρεσία μας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας τμήμα μισθοδοσίας: 2251048255 ή 2251048253 ή 2251048252           

Εκ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου