Ενημέρωση για Αναπληρωτές - Ωρομίσθιους Εκπαιδευτικούς

 

Ενημέρωση για Αναπληρωτές - Ωρομίσθιους Εκπαιδευτικούς:

  • Με την ανακοίνωση της Υπουργικής Απόφασης Πρόσληψης, όσοι αναπληρωτές προσλαμβάνονται στην Διεύθυνσή μας και για να γίνει η τοποθέτησή τους στις σχολικές μονάδες, θα πρέπει την επόμενη ημέρα από την έκδοση της απόφασης πρόσληψης να υποβάλλουν σχετική δήλωση, στην οποία υποχρεούνται να δηλώσουν, κατά σειρά προτίμησης, όλες τις σχολικές μονάδες ή ομάδες σχολείων ή Σ.Δ.Ε.Υ. που διατίθενται προς κάλυψη. Οι δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Ο.Π.ΣΥ.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ.). Σε ενδεχόμενη, δε, παράλειψη εμπρόθεσμης δήλωσης προτίμησης, ο υποψήφιος τοποθετείται τελευταίος τηρώντας τη διαδικασία της κατά προτεραιότητας τοποθέτησης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3Α του άρθρου 16 του ν. 3699/2008 (Α’ 199) και στην παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (Α’ 13), και βάση της 104627/ΓΔ5/7-08-2020 ρυθμιστικής Υπουργικής Απόφασης ΦΕΚ 3344/Β΄/10-08-2020).

*Σύναψη της σύμβασης εργασίας κατά την ανάληψη υπηρεσίας - Δήλωση στοιχείων:

1. Οι προσλαμβανόμενοι αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι προσέρχονται για ανάληψη υπηρεσίας απευθείας στη σχολική μονάδα τοποθέτησης τους ή στη έδρα του Σχολικού Δικτύου Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.) τοποθέτησης εντός της προθεσμίας που ορίζεται στην απόφαση πρόσληψης. Κατ’ εξαίρεση - για λόγους ανωτέρας βίας-δύνανται να αναλάβουν υπηρεσία, εντός της ίδιας προθεσμίας, στη Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κατόπιν συνεννόησης με τα αρμόδια στελέχη της.

2. Κατά την εμφάνιση τους για ανάληψη υπηρεσίας, οι προσλαμβανόμενοι καταθέτουν, πέραν των πιστοποιητικών ταυτοποίησής τους, τα αναφερόμενα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην παρ. 8 του άρθρου 6 της υπό στοιχεία 104627/ΓΔ5/7.8.2020 απόφασης της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων (Β’ 3344).

3. Με την εμφάνιση των προσλαμβανόμενων στη σχολική μονάδα ή έδρα Σ.Δ.Ε.Υ. και την προσκόμιση των δικαιολογητικών της παρ. 2, ο διευθυντής/προϊστάμενος των σχολικών μονάδων ή της έδρας του Σ.Δ.Ε.Υ. δηλώνει αμελλητί στο ενιαίο πληροφοριακό σύστημα Myschool την ανάληψη υπηρεσίας του προσλαμβανόμενου και ταυτόχρονα μας αποστέλλει αντίγραφο της πράξης ανάληψης υπηρεσίας τους σκαναρισμένο στο email του γραφείου μας:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

4. Οι προσλαμβανόμενοι κατά την ημέρα προσέλευσης στη σχολική μονάδα ή έδρα Σ.Δ.Ε.Υ. και μετά την εμφάνισή τους στο Διευθυντή του σχολείου εισέρχονται αυθημερόν στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη της Δημόσιας Διοίκησης, προκειμένου μέσω της εφαρμογής «anaplirotes.gov.gr» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Ψ.Π. - gov.gr) να συναφθεί η σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου μεταξύ των ιδίων και του Ελληνικού Δημοσίου. Η είσοδος στην εφαρμογή «anaplirotes.gov.gr» γίνεται κατόπιν αυθεντικοποίησης των ανωτέρω προσώπων με τη χρήση των προσωπικών τους κωδικών -διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). Με την επιτυχή είσοδο στην εφαρμογή, οι προσλαμβανόμενοι καταχωρίζουν τα ατομικά στοιχεία που ζητούνται από την εφαρμογή, δυνάμει των οποίων πραγματοποιείται η δήλωση και ανάρτηση των σχετικών συμβάσεων. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως ιδίως σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή τεχνικών προβλημάτων μπορεί να συναφθεί εγγράφως με ιδιόχειρη υπογραφή των συμβαλλομένων η σχετική σύμβαση εργασίας, και η οποία αναπτύσσει τα αποτελέσματά της από την κατάρτισή της.

5. Η ηλεκτρονική αποδοχή της σύμβασης εργασίας επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986 (Α’ 75) αναφορικά με τα προσωπικά στοιχεία του προσωρινού αναπληρωτή ή ωρομίσθιου εκπαιδευτικού. Οι προσληφθέντες, με την αποδοχή της ψηφιακής σύμβασης, επιβεβαιώνουν την ορθότητα των προσωπικών τους στοιχείων που αναφέρονται στη σύμβαση και δηλώνουν υπεύθυνα, ότι με την ηλεκτρονική αποδοχή της σύμβασης εργασίας, η οποία επέχει θέση υπογραφής αυτής, αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα το περιεχόμενο, τους όρους και τις διαδικασίες που περιλαμβάνονται στο έγγραφο της σύμβασης εργασίας.

6. Οι προσληφθέντες μπορούν να λαμβάνουν αντίγραφο της σύμβασης εργασίας τους, σε ψηφιακή μορφή (pdf), το οποίο φέρει την προηγμένη ηλεκτρονική σφραγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, μέσω της ανωτέρω ψηφιακής εφαρμογής.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Θα πρέπει όλοι οι προσληφθέντες αναπληρωτές, εκπαιδευτικοί/Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό/Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό να συμπληρώσουν τα επισυναπτόμενα αρχεία – φόρμες (word-excel) και μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά πρόσληψης (όπως αναγράφονται στο σχετικό έντυπο που έχουμε αναρτήσει) να τα αποστείλουν σκαναρισμένα και υπογεγραμμένα και στα δύο email της υπηρεσίας μας: α) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και β) This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  το αργότερο μία ημέρα πριν την ανάληψη υπηρεσίας τους στα σχολεία.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ : Οι προσωρινοί αναπληρωτές και ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί υποχρεούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 111 του Ν.4821/2021, να προσκομίσουν κατά την ανάληψη υπηρεσίας: Α)Ψηφιακό Πιστοποιητικό COVID-19 της Ε.Ε. (EU Digital COVID Certificate EUDCC) όσον αφορά στον εμβολιασμό ή στη νόσηση από τον κορωνοϊό COVID-19, ή Β)βεβαίωση εμβολιασμού της παρ. 5 του άρθρου 55 του ν. 4764/2020 (Α'256), ή βεβαίωση θετικού διαγνωστικού ελέγχου της παρ. 1 του άρθρου 5 της υπ' αρ. 2650/10.4.2020 (Β' 1298) κοινής απόφασης των Υπουργών Υγείας και Επικρατείας, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ισοδύναμο πιστοποιητικό ή βεβαίωση τρίτης χώρας ή Γ)βεβαίωση αρνητικού εργαστηριακού διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (rapid test ή PCR μοριακού test), η οποία εκδίδεται είτε μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr-ΕΨΠ), είτε από τον ιδιωτικό φορέα που επιλέγεται με δική τους επιβάρυνση.

Εφόσον δεν προσκομίσουν κατά την ανάληψη υπηρεσίας τους το εν λόγω απαραίτητο πιστοποιητικό δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία στην σχολική μονάδα τοποθέτησης και στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται, κατά περίπτωση, οι κυρώσεις των διατάξεων της παρ. 5Α του άρθρου 63 του ν. 4589/2019 (για τους προσληφθέντες υπό τις γενικές διατάξεις του άρθρου 63 του ιδίου νόμου) και των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 86 του ν. 4547/2018 (για τους προσληφθέντες υπό τις διατάξεις της έκδοσης ειδικής πρόσκλησης του άρθρου 86 του ιδίου νόμου).      

 Θα πρέπει τέλος, όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά (πτυχία, αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις κ.λ.π) που έχουν σταλεί ηλεκτρονικά στα ανωτέρω email της υπηρεσίας μας, να κατατατεθούν με την ανάληψη υπηρεσίας και σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (εκτός από τις ιατρικές γνωματεύσεις που κατατίθενται οι πρωτότυπες),  σε φάκελο στο σχολείο τοποθέτησης σας, προκειμένου να διαβιβαστούν αρμοδίως στην υπηρεσία μας.

Τηλέφωνα επικοινωνίας τμήμα αναπληρωτών: 2251048259 ή 2251048266 ή 2251048273 ή 2251048173. 

Τηλέφωνα επικοινωνίας τμήμα μισθοδοσίας: 2251048255 ή 2251048253 ή 2251048252           

Εκ της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Λέσβου