Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή και τροποποίηση χορηγηθείσας άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή