ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΔΕ ΛΕΣΒΟΥ ΜΗΝΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2019