ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΔΕ ΛΕΣΒΟΥ ΜΗΝΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2019