ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΕΩΝ ΣΤΟ Ε.Κ. ΛΕΣΒΟΥ