ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩN ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΣΧ.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΣΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΩΝ