Διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΔΕ (Β΄φάση) - Ανακοινοποίηση