Ανάρτηση Πίνακα Προαγωγών Εκπ/κών Δ.Δ.Ε. Λέσβου

Δίνεται προθεσμία πέντε εργάσιμων ημερών για τυχόν ενστάσεις, μέχρι και την Τρίτη 6-6-2017.