Τοποποίηση απόφασης τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών