Αναγνώριση συνάφειας μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών και διδακτορικού τίτλου σπουδών (Ανακοινοποίηση στο ορθό)