ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων υποψηφίων επί των προσωρινών αξιολογικών πινάκων: Πέμπτη 23-07-2020