Αναγνώριση συνάφειας ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου μεταπτυχιακών σπουδών (integrated master)