ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΔΕ ΛΕΣΒΟΥ ΜΗΝΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2019