Προϊστάμενος Εκπ/κών Θεμάτων


Προϊστάμενος Εκπ/κών Θεμάτων:

    Νικολαΐδου Φένια 

Τηλ.: 22510-48240

Fax: 22510-48268

e-mail: ekpthem "at" dide.les.sch.gr

Αντικείμενα:

Εποπτεία των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων που ορίζονται στο άρθρο 26, παραγρ. ΑΛ της Υ.Α. 105657/Δ1/08-10-2002 (ΦΕΚ 1340, τ.Β\ 16-10-2002)

Επικοινωνία και συνεργασία με Διευθυντές Σχολικών Μονάδων και Υπευθύνους Τμημάτων (ΠΛΗΝΕΤ, ΕΚΦΕ, ΚΕΣΥΠ, ΠΕ, Αγ. Υγείας) για τη διεκπεραίωση όλων των θεμάτων που αφορούν στο εκπαιδευτικό έργο (π.χ. οδηγίες και μέθοδοι διδασκαλίας κ.λ.π.)

Εγγραφές, μετεγγραφές, φοίτηση, αξιολόγηση, τίτλους σπουδών κ.λ.π.

Εξετάσεις

ΚΠΓ